onejka, ulubione teksty

9054 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Retrospektywa uczuć

Uli­ca z mo­jego dzieciństwa
już nie ta sama
otyn­ko­wali kamienicę
wy­burzy­li komórki
ścięli czereśnię
bijącą czer­wo­nym ser­cem radości
a tu 
gdzie dziadek trzy­mał świnie
na świąteczną rzeź
tu na­wet nie zos­tały fundamenty
wspomnień

Wszys­cy których znałem
nie żyją
ok­na nie te same
z plastiku
na­wet nie mam odwagi
wejść do scho­dowej klatki
założyli domofon
drzwi zaryglowali

Jest w tej kamienicy
ty­le nostalgii... 

wiersz • wczoraj, 11:07

Lipy rzucały liście pod stopy

Jest ta­ki cmentarz
na uli­cy Garncarskiej
roz­dziawiający usta
składający lip rączki w amen

Oby nie wessał
bo kiedy od­dech łapie
wchodzą do je­go ja­my kon­dukty pogrzebowe
ra­zem z sa­mocho­dem elektrycznym
i człowiekiem z megafonem

Roz­ciąga się tam mgła
wieczorna
spo­radycznie zacho­wane pom­ni­ki nagrobne
epi­tafia na murze
i cisza
wbi­ta floretem
w gro­bu kopiec

Jest tam wiel­ki drew­niany krzyż... 

wiersz • 19 marca 2018, 22:32

Nie taka zwykła kolej biologiczna

Rodzi­my się bezradni
rzu­ceni na pa­tel­nię świata
noszą nas w objęciach matki
słodką pierś do ust podają

Później nas chowają
przed wro­nimi skrzydłami i lękiem
w mglis­ty poranek
pod płaszczem bru­nat­nym jest bezpiecznie
gdzie bi­je ser­ce matki

Kiedy się starzeją
mamy
i jak małże zalegają
z roz­chy­lany­mi skorupami
to wcis­ka­my im wodę ze szmatki
żeby za szyb­ko się nie pozsychały
i no­simy je na naręczach
jak chrust na ogrzanie
a one więdną i obok
stają wnu­ki
nad ziemią rozgrzebaną 

wiersz • 10 marca 2018, 08:00

Dwie efy skuteczności

Onan
mar­no­wał swe nasienie
kierując je na ziemię
i za­miast zapłod­nić Tamar
z pęczniejący­mi rod­ny­mi drogami
wy­siadał z tramwaju
przed wyz­naczo­nym przystankiem

A mias­to było szare
i po­lity­ka własności
bo ko­muś przy­paść musiały
ok­le­jone mięsem kości

Wiatr pus­tko­wie zamiatał
łzy gnieździły się w oku
wi­siała z nieba kara
a roz­kosz w kroczu... 

wiersz • 7 marca 2018, 22:25

Na świat przychodzi­my boso
ale pocho­wają nas w butach
naj­częściej tekturowych... 

myśl • 7 marca 2018, 15:19

Jana Kowalskiego porannik

Zno­wu oplótł mnie mrok
siedzący z siwą długą brodą
jak wskazówka zegara

Owinął się dookoła nóg kot
z nadzieją
że coś pod stół spadnie

Siedzę z her­batą w kub­ku brązowym
gdzie w oczodole
zre­zyg­no­wana cyt­ry­na pływa
i ni­kogo nie ma przy stole
po­za mną i wściekłym cieniem
jedzącym trujące­go grzyba... 

wiersz • 6 marca 2018, 10:44

J Kowalskiego wzdychajnik

Tak łat­wo jest
stra­cić życia sens
prze­mie­szcza­nym oddechem
między cięty­mi różami
gu­mowy wąż z gazem

W ta­kiej chwili
widzi się tyl­ko fragmenty
uczuć
skraw­ki dzieciństwa
na ścianie ma­lowa­nej na odczepnego
wałkiem

Przy­pomi­na się babcia
ok­le­jona sta­rości mrokiem
na zużytym tapczanie
i jej życiorys niez­byt smaczny
z żyletką niepo­wodzeń przy twarzy

Sreb­ra na wódkę wy­mienił dziadek. 

wiersz • 5 marca 2018, 12:31

Mariusz E

Psycho­za społeczna rozsiana
pe­dofil psychopata
wychodzi po dwudzies­tu pięciu latach

Mat­ki drżą o chłopców
a star­sze po­kole­nie czu­je zgrozę
jak do­padną go na ulicy
to na bru­ku obiją mordę
nas­tał az­besto­wy czas
Dla Ma­riu­sza E
bo jak ku­pi in­tymny płyn
by nap­le­tek myć dzień w dzień?

W wiado­mościach ko­muni­katy
a ludzie nakręcają się jak psychicznie chorzy
na pik­ni­ku za elewatorami
kiełbas­ki pieką się na grillu
lecz na twarzy trwoga
niektórzy pat­rzą w ziemię
i modlą się o pom­stę do Boga... 

wiersz • 25 lutego 2018, 23:45

Zdjęcie

Jest ty­le jesieni
w jej zakłopo­tanej twarzy
ug­ro­wa sukienka
spływa z ramion
ak­sa­mit­nych jak poranek
po roz­kołysa­nych biodrach
by paść do stop

Fla­kon wy­pełniony kwiatami
rzu­ca cień na stół
ok­ry­ty brązo­wym obrusem
i za­tapia się w mroku

Jest w tym pokoju
wiel­kie okno
przysłonięte firanami
na tle którego
ry­suje się kobieta
od­garniając z po­liczka ru­de włosy. 

wiersz • 19 lutego 2018, 22:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu